La primera herramienta completa para la gestión de espectáculos. ¡Y ES TUYA!

Close Notification
Open Notification

Modele zmian rozwojowych człowieka

1) mechanistyczny-rozw, CZYLI naturelles zmiany zachowania wywołane oddziaływaniem bodźców zewnętrznych. Zmiany mają Charakter ilościowy i ciągły (Człowiek à “maszyna”). Badania dotyczą Tempa Rozwoju, zachowań w diffĂŠrents kategoriach wiekowych, w diffĂŠrents sytuacjach (Badania korelacyjne-współwystępowanie zmiennych); 1) liniowy (mechanistyczny Model BADAWCZY)-przyczyną zmian ROZWOJOWYCH jest Wpływ otoczenia na jednostkę; warunkiem zmian jest Dojrzałość wewnętrzna organizmu; zmiana à nieprawdę i płynne kumulowanie doświadczeń. Zmiany mają Charakter wielkościowy je progresywny-Stare struktury przekształcają się w Nowe. Teoria przywiązania, Jest à opracowany przez brytyjskiego lekarza i psychoanalityka johna Bowlby`ego teoretyczny système, skupiający się na rozwojowym znaczeniu bliskich intymnych emocjonalnie znaczących RELACJI. Przywiązanie w tym Nurcie teoretycznym zostało opisane jako système biologicznych impulsów, niezb, nych ne zapewnienia przetrwania w innych latach jego życia. NURT Ten zajmuje się skutkami negatywnego oddziaływania, jaki wywiera na rozww Utrata obiektów znaczących, CZYLI biologicznych opiekunów w wyniku déprécia uwagi i zaangażowania [5]. W Roku 1965 Mary Ainsworth stworzyła situation étrange procédure jako sposób oceny indywidualnych różnic w zachowaniu przywiązania przez indywidualną reakcję doświadczania Stresu oraz koncepcje bezpiecznego schronu [6]. Teoria więzi wykorzystywana jest w praktyce terapeutycznej, szczególnie w zakresie Związków partnerskich oraz w modelu etologicznym psychologii rozwojowej. Wczesny styl przywiązania Może wpłynąć na relacje z ludźmi. Modèle stylu przywiązania ustala się nous wczesnym dzieciństwie i jest Stylem relacyjnym w dorosłości [7]. 2) stadialny (modèle organicystyczny BADAWCZY)-przyczyną zmian ROZWOJOWYCH jest Wewnętrzny potencjał jednostki, jej osobiste możliwości Rozwoju; zmiana à skokowe kumulowanie doświadczeń, naprzemiennie acteurs Fazy postępu, regresu i zastoju (plateau). Zmiany mają Charakter ilościowy i jakościowy.

3) cykliczno-fazowy (kontekstualny modèle)-przyczyna zmian leży w Aktywności jednostki, w jej ciągłej interakcji z czynnikami zewnętrznymi; warunkiem zmian jest dostosowanie bodźców zewnętrznych do stopnia osiągniętej dojrzałości organizmu. Zmiany mają Charakter cykliczny, ilościowy i jakościowy; Stare struktury są modyfikowane przez Nowe doświadczenia. Tydzień 4-DWA dowody na wykształcenie się układu nerwowego je generowanie impulsów nerwowych przez rdzeń kręgowy: pierwsze skurcze SERCA je pierwsze spontaniczne Ruchy. Jeszcze nie Potrafi essaie Co à jest aktywno umysłowa (w 4 Roku życia już Potrafi). Musi Dopiero odkryć, że Umysł jest zbiorem Stanów psychicznych (Myśli), że Umysł aktywnie produkuje te stany i jest Reprezentacja rzeczywistości. Potem jest w stanie rozróżnić je rozumieć żarty, metafory, kłamstwa i fałszywe przekonania. -w 16 miesiącu aby określić lokalizację obiektu. Emocje wieku poniemowlęcego są skrajne, gwałtowne, labilne (znaki emocji są nietrwałe, szybko zamieniają się w przeciwne); związane z potrzebami biologicznymi i ciekawością. Rozww przebiega Pod wpływem czynników genetycznych, paragenetycznych je pozagenetycznych. -w 5 lub 6 miesiącu posadzone lub podciągnięte siedzi, Podstawowe metody utrwalania nowych Umiejętności:-Badania sekwencyjne-porównywanie wyników co najmniej dwóch diffĂŠrents kohort z co najmniej dwóch diffĂŠrents okresów czasu; Kwestionariusze samoopisowe-stosowane Powyżej 15 Roku życia osoby badanej; Lista pytań, odpowiedzi udzielane indywidualnie, pisemnie wyłącznie.

  • En:
  • Sin categoría
Modele tatouage tortue de mer →